Ρ/Σ ΣΗΜΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: Ἐγκύκλιον Σημείωμα 2624/1369/9-12-2014 Εὐλογία Ἁγιοβασιλόπιττας, Ἱεροῦ Κλήρου, Ἱεροψαλτῶν, Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ρ/Σ "ΣΗΜΑΝΤΡΟ"

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ


Πατήστε στην εικόνα για απευθεία μετάδοση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

.. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΥ Τρίτη 28.05.2024, Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. (Ἱ. Παράκλησις διά ὑποψηφίους ἐξετάσεων, ὥρα 19:00'). Κυριακή 02.06.2024, Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Θεία Λειτουργία). .

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 2624/1369/9-12-2014 Εὐλογία Ἁγιοβασιλόπιττας, Ἱεροῦ Κλήρου, Ἱεροψαλτῶν, Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ρ/Σ "ΣΗΜΑΝΤΡΟ"

Ἀριθμ. Πρωτ. 2624         
Ἀριθμ. Διεκπ. 1369                                        
Ἐν Χί­ῳ τῇ 9 Δε­κεμ­βρί­ου 2014
Σύλ­λη­ψις Ἁ­γί­ας Ἄν­νης 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι  τήν 2αν Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2015, ἡ­μέ­ραν Πα­ρα­σκευ­ήν, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Χί­ου κ. Μᾶρ­κος θά εὐ­λο­γή­σῃ εἰς τόν Ἱ. Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Χί­ου, τήν Πρω­το­χρο­νι­ά­τι­κην Πίτ­ταν:

α) Ὥρα 10.00 π.μ. τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Κλή­ρου τῆς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν, καί
β) Ὥρα 11.00 π.μ. τῶν Ἱ­ε­ρο­ψαλ­τῶν, τῆς Σχο­λῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου «Μη­τρο­πο­λί­της Δι­ο­νύ­σιος Μπα­ϊ­ρα­κτά­ρης» καί τοῦ Ρα­δι­ο­φω­νι­κοῦ Σταθ­μοῦ τῆς Χια­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας «ΣΗΜΑΝΤΡΟ».


Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+ Πρωτοπρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.  ΓΕΟΜΕΛΟΣ

Σημείωσις: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβέστατοι Ἐφημέριοι, ὅπως ἀφ’ἑνός μέν προσέλθουν μετά τῶν οἰκογενειῶν των, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἐνημερώσουν τούς Ἱεροψάλτας τοῦ Ἱ. Ναοῦ των ὥστε νά συμμετάσχουν εἰς τήν Τελετήν ταύτην.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου