Ρ/Σ ΣΗΜΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: ΕΚ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ


Πατήστε στην εικόνα για απευθεία μετάδοση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

.. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΥ Πέμπτη 25.04.2024, Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία). Σάββατον Λαζάρου 27.04.2024, Ἱερός Ναός Ἁγίου Μακαρίου Βροντάδου. (Θ. Λειτουργία). Κυριακή Βαΐων 28.04.2024, Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἄννης Καπέλλης. (Θ. Λειτουργία). Κυριακή Βαΐων 28.04.2024, Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας, πόλεως Χίου. (Ἀκολουθία Νυμφίου, ὥρα 19.00'). Μ. Δευτέρα 29.04.2024, Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία). Μ. Δευτέρα 29.04.2024, Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ. (Ἀκολουθία Νυμφίου, ὣρα 19.00). Μ. Τρίτη 30.04.2024, Ἱ. Προσκύνημα Παλαιοχριστιανικῆς Βασιλικῆς Ἁγίου Ἰσιδώρου. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία). Μ. Τρίτη 30.04.2024, Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου, πόλεως Χίου. (Ἀκολουθία Νυμφίου, ὣρα 19.00'). .

ΕΚ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ

LOGOTYPO
Ἐν Χίῳ, τῇ 31ῃ Ὀκτωβρίου 2016
Μνήμη Νικολάου νεομάρτυρος τοῦ Χιοπολίτου
          Πρωτ. 2349
Ἀριθμ.
          Διεκπ. 1341
 

Πρός
Τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς Ἀθήνας


Ὡς Ἀρχιερεύς, ὅστις Χάριτι τῆς Τρισηλίου Θεότητος διαποιμαίνω μετά ζήλου κατ’ ἐπίγνωσιν ἀκριτικήν, ἁγιοτόκον, μαρτυρικήν καί ἡρωικήν Ἱεράν Μητρόπολιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀρχιπελάγους, τῆς θαλάσσης «πού ἀκόμη καί τά κύματα μιλοῦν ἑλληνικά» (Ὀδ. Ἐλύτης), ἤτοι τῆς Χίου, τῶν Ψαρῶν καί τῶν Οἰνουσσῶν, μετ’ ἐκπλήξεως ἐντόνου καί πικρίας βαθυτάτης ἐπληροφορήθην τάς ἄνευ ἱστορικοῦ ἐρείσματος δηλώσεις τοῦ Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν, τάς ἀφορώσας τοῦτο μέν εἰς τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος, τοῦτο δέ εἰς τήν ἐθνικήν ταυτότητα τῶν κατοίκων τῶν ὡς ἄνω περιρρύτων καί ναυσικλυτῶν νήσων ἡμῶν.

Ὁ ἡγέτης τῆς γείτονος χώρας διά τῶν λόγων του ἠμφεσβήτησεν συνθήκας διεθνεῖς, αἵτινες διέπουν τάς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν καί συμβάλλουν εἰς τήν εἰρηνικήν γειτνίασιν αὐτῶν. Ἠγνόησεν τήν ἀπ’ αἰώνων ἀναντίρρητον ἱστορικήν πραγματικότητα, τήν μή ἀναθεωρουμένην, ὡς διαλαμβάνεται εἰς ἁπάσας τάς ἱστορικάς πηγάς, ἀλλά καί τά ἐγχειρίδια, τά τεθησαυρισμένα εἰς τάς βιβλιοθήκας ἁπάντων τῶν περιωνύμων Πανεπιστημίων τοῦ πλανήτου τῆς γῆς. Ἠμφεσβήτησεν τήν ἱεράν παρακαταθήκην τῶν ὀστέων τῶν προγόνων ἡμῶν, ὧντινων οἱ τύμβοι «τά ὅρια τῆς Πατρίδος γῆς φυλάττουσι». Ἀλλά καί δέν ἠδυνήθη νά διακρίνῃ ὅτι αἱ φωναί, αἱ ὁποῖαι ἠχοῦσιν εἰς τά ὦτά του, εἶναι τά λυρικά κείμενα τοῦ Ἀλκαίου καί τῆς Σαπφοῦς ἀπό τή Λέσβον, οἱ ἐπικοί στίχοι τοῦ Ὁμήρου ἀπό τήν Χίον, τά μαθηματικά θεωρήματα τοῦ Πυθαγόρου ἀπό τήν Σάμον, αἱ ἰατρικαί πραγματεῖαι τοῦ Ἱπποκράτους ἀπό τὴν Κῶ καί ἡ Σοφόκλειος ἀναφορά περί τοῦ Φιλοκτήτου ἀπό τήν Λῆμνον. Φωναί εἰς γλῶσσαν χιλιάδων ἐτῶν ΕΛΛΗΝΙΚΗ: «τήν γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν Ἑλληνική, τό σπίτι φτωχικό στίς ἀμμουδιές τοῦ Ὁμήρου, μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στίς ἀμμουδιές τοῦ Ὁμήρου» (Ὁδ. Ἐλύτης).
Ὅθεν, ὡς πατήρ πνευματικός τῶν ἐν συνόλῳ Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν καί Ἑλληνικῶν πληθυσμῶν τῶν νήσων τῆς ἐμπεπιστευμένης μοι Θεοσώστου Ἐπαρχίας, Μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παρακαλῶ Ὑμᾶς, ὅπως ἐξ Ὑμῶν ἐκπορευθῇ λόγος πατρικός καί λόγος στηρίξεως καί ἐνισχύσεως τῶν ποιμνίων ἡμῶν, τῶν ἐμμενόντων, ἐν οἷς ἔμαθον καί ἐπιστώθησαν, ἀλλά καί ἀναμενόντων ἀπό τῆς Πρωτευούσης τῆς Πατρίδος ἡμῶν τήν διαβεβαίωσιν ὅτι ἔχουσιν τήν συμπαράστασιν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν συνέχισιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ, ἐθνικοῦ, κοινωνικοῦ, φιλανθρωπικοῦ, πολιτιστικοῦ καί οἰκονομικοῦ ἀγῶνός των, πρός δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καί προάσπισιν τῆς ἐνδόξου Ἑλλάδος.


Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν, 
Ἐλάχιστος ἐν Ἀρχιερεῦσι
+ Ο ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ
                                                                                                                       

                                    


                                                                                                                          www.imchiou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου