Ρ/Σ ΣΗΜΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ


Πατήστε στην εικόνα για απευθεία μετάδοση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

.. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΥ Σάββατον 22.06.2024, Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου & Ἁγίας Ἄννης Μαύρης Ράχης Ψαρῶν. (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 19:00'). Κυριακή 23.06.2024, Ἱερός Ναός Ἁγ. Νικολάου Ψαρῶν. (Θεία Λειτουργία). Παρασκευή 28.06.2023, Ἱερό Προσκύνημα Ἁγίου Μακαρίου Βροντάδου. (Ἑσπερινός). Σάββατο 29.06.2024, Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Πέτρου Θολοποταμίου. (Θεία Λειτουργία). .

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΡ. 36
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
«καί σέ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν»
Χριστιανοί μου!
Ὁ θεόπνευστος προφήτης Ζαχαρίας στό ἱερό κείμενό του, ἀπό τά πλέον δύσληπτα βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἰδιαιτέρως ἐξ αἰτίας τῶν συμβολικῶν καί συνεσκιασμένων λόγων του, ἀναφέρει τήν μεγάλη ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ∙ «ἰδού ἐγώ ἄγω τόν δοῦλόν μου Ἀνατολήν» (Ζαχ. γ΄, 8).

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας μέ ἁγιοπνευματικό λόγο θά ἑρμηνεύσει τήν θεόπνευστη προφητεία: «Ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι Θεός κατά τήν φύση Του καί ἐγενήθη ἀπό τόν Θεό Πατέρα καί ἔτσι ὑπάρχει ἐλεύθερος καί ἀνενδεής. Ἀλλά ἄδειασε τόν Ἑαυτό Του γιατί μόνος Του ἐμίκρυνε πρόσκαιρα τήν δόξα Του καί τό μεγαλεῖο τῆς θεότητός Του καί ἐκάθισε ἐκεῖ πού δέν ἦταν καί ἔγινε δοῦλος γιά χάρη τοῦ ἀνθρώπου, μολονότι εἶναι ὁ Κύριος καί Θεός τῶν πάντων». Καί συνεχίζει ὁ ἱερός πατήρ: «Ὁ Μεσσίας Χριστός ἦταν καί Ἀνατολή, δηλαδή Ἥλιος δικαιοσύνης. Διότι ἀνυψώθηκε καί ἅπλωσε λαμπρό τό Φῶς Του ἐκεῖ ὅπου ζούσαμε στό σκοτάδι, καί εὑρισκόμενους σέ νυχτιά καί ὕπνωση πνευματική ἀπό τίς κοσμικές εὐχαριστήσεις μέ σκοτεινό τόν νοῦν μας, μᾶς ἀφύπνησε σέ ἐγρήγορση πνευματική καί μᾶς ἐλάμπρυνε μέ τήν θεία Χάρη Του. Ὀνομάζεται, λοιπόν, Ἀνατολή γιατί Αὐτός εἶναι τό ἀληθινό Φῶς καί ἡ ἀνέσπερη ἡμέρα καί ἡ λάμψη πού ἀνατέλλει στό νοῦ μας καί φαιδρύνει τίς καρδιές μας».
Ἐπίσης, ὁ ἴδιος Προφήτης ἀναφερόμενος στήν συμβολική στέψη τοῦ ἀρχιερέως Ἰησοῦ, υἱοῦ τοῦ Ἰωσεδέκ καί προφητεύοντας τόν θρίαμβον τοῦ Μεσσίου Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος συνδυάζει στό πρόσωπό Του τό βασιλικό καί τό ἀρχιερατικό ἀξίωμα, λέγει: «ἰδού ἀνήρ, ἀνατολή ὄνομα αὐτῷ, καί ὑποκάτωθεν αὐτοῦ ἀνατελεῖ καί οἰκοδομήσει τόν οἶκον Κυρίου»(Ζαχ. στ΄, 12). Δηλαδή, ὅταν ἔλθει τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ὁ Θεός θά ἀναστήσει μέγα ἀρχιερέα καί τό ὄνομά του εἶναι Ἀνατολή, θά ἀνατείλει ἀπό τόν τόπο πού εὑρίσκεται καί θά ὑψωθεῖ. Τό Ἑβραϊκό κείμενο ἀντί τῆς λέξεως Ἀνατολη ἔχει τήν λέξη Βλαστός. Ὁ «Βλαστός» θά ξεφυτρώσει ἀπό τήν γῆ, ἀπό τήν ῥίζα τοῦ Δαβίδ, δεδομένης τῆς ἐννοιολογικῆς συναφείας τοῦ ἀνατέλλω καί ἀναθάλλω, δηλαδή ἀναβλαστάνω.
Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας καί πάλιν ἐπισημαίνει: «Ἰδού ἀνήρ, Ἀνατολή ὄνομα αὐτῷ∙ τό δέ, Ἀνατολή τῶν Ἑβραίων ἡ ἔκδοσις τῷ τοῦ βλαστήματος ὄνομα κατεσήμηνε». «Καί ὑποκάτωθεν αὐτοῦ ἀνατελεῖ, τοὐτέστιν, ἐκ τῆς ῥίζης αὐτοῦ ἀναφύσει». Καί συνεχίζει ὁ ἅγιος πατήρ: «Κατάλαβε, λοιπόν, ὅτι αὐτός ὁ Χριστός εἶναι ἡ Ἀνατολή, δηλαδή τό βλάστημα, γιά τό ὁποῖο μίλησε ὁ προφήτης Ἡσαΐας. Κι ἐμεῖς ἀνατείλαμε, ἀναβλαστήσαμε κάτω ἀπό Αὐτόν. Γιατί ὁ Χριστός ἔγινε ῥίζα τῆς ἀνθρωπότητος. Τήν πρώτη φορά ἐβλαστήσαμε ἀπό τόν Ἀδάμ στή φθορά καί στό θάνατο καί τήν δεύτερη φορά μέ τήν πίστη, ἀσυγκρίτως ἀνωτέρα, ἐβλαστήσαμεν ἀπό τόν Χριστό στή ζωή καί τήν ἀφθαρσία».
Ὅπως, λοιπόν, ὁ ἀρχιερεύς στήν Παλαιά Διαθήκη ἀνατέλλει ὡς ἐνεργό καί χρήσιμο ὄργανο στήν ἀνοικοδόμηση τοῦ Ναοῦ ἔτσι καί ὁ «ἀνήρ», ὁ μέγας Ἀρχιερεύς Χριστός, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα εἶναι «Ἀνατολή», θά εἶναι ὁ μοναδικός οἰκοδόμος τοῦ πνευματικοῦ ναοῦ, τοῦ πνευματικοῦ οἰκοδομήματος, τῆς Ἐκκλησίας: «καί οἰκοδομήσει τόν οἶκον Κυρίου». Ἡ Ἐκκλησία εἶναι «οἶκος πνευματικός» (Α΄Πέτρ. β΄, 5) «ναός ἅγιος» (Ἐφ. β΄, 21).
Λαμπρή προφητική ἀναφορά τῆς Μεσσιανικῆς αὐτῆς λέξεως «ἀνατολή» συναντᾶμε καί στόν προφήτη Ἱερεμία: «καί ἀναστήσω τῷ Δαυΐδ ἀνατολήν δικαίαν καί συνήσει καί ποιήσει κρίμα καί δικαιοσύνην ἐπί τῆς γῆς» (Ἱερ. κγ΄, 5). Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σημειώνει ὅτι ἡ ἀναφορά αὐτή λέγεται περί τοῦ Χριστοῦ «ἐγκεκρυμμένως».
Ἐπειδή λοιπόν ὁ Θεός εἶναι νοητόν Φῶς, καί ἥλιος δικαιοσύνης καί μέσα στήν Ἁγία Γραφή ὁ Χριστός ἔχει ὀνομασθεῖ Ἀνατολή, πρέπει νά ἀφιερώνουμε σ’Αὐτόν τήν ἀνατολή γιά τήν προσκύνησή μας, διότι κάθε ὡραῖο πρέπει νά τό ἀποδίδουμε στό Θεό ἀπό τόν Ὁποῖο προέρχεται κάθε ἀγαθό. Δέν προσκυνοῦμε πρός τήν ἀνατολή χωρίς λόγο καί κατά τύχη, ἀλλά ἐπειδή ἔχουμε κατασκευασθεῖ ἀπό ὁρατή καί ἀόρατη φύση, δηλαδή ἀπό νοητή καί αἰσθητή, προσφέρουμε καί στόν Δημιουργό διπλῆ καί τήν προσκύνηση, ὅπως ἀκριβῶς ψάλλουμε μέ τό νοῦ καί τά σωματικά χείλη, καί βαπτιζόμεθα «ὕδατί τε καί Πνεύματι» , καί ἑνωνόμεθα μέ τόν Κύριο μέ δύο τρόπους, δηλαδή μέ τό νά μετέχουμε στά μυστήρια καί στήν Χάρη τοῦ Πνεύματος (Ἅγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός).
Λέγει, λοιπόν, ὁ προφητάναξ Δαυΐδ: «Αἱ βασιλεῖαι τῆς γῆς, ἄσατε τῷ Θεῷ, ψάλατε τῷ Κυρίῳ τῷ ἐπιβεβηκότι ἐπί τόν οὐρανόν τοῦ οὐρανοῦ κατά ἀνατολάς»(Ψαλμ.66, 33-34). Καί ἀκόμη λέγει ἡ Ἁγία Γραφή: «Ἐφύτευσεν ὁ Θεός παράδεισον ἐν Ἐδέμ κατά ἀνατολάς, ἔνθα τόν ἄνθρωπον, ὅν ἔπλασεν, ἔθετο» (Γεν. 2, 8), τόν ὁποῖον ὅταν παρέβη τήν ἐντολή, τόν ἔδιωξε, καί τόν ἔφερε νά κατοικήσει «ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς» (Γεν. 3, 24), δηλαδή στά δυτικά. Προσκυνοῦμε, λοιπόν, τόν Θεό ἀναζητώντας τήν ἀρχαία πατρίδα μας καί ἀτενίζοντας πρός αὐτή. Ἀκόμη, καί ἡ σκηνή τοῦ Μωϋσέως εἶχε ἐστραμμένο τό καταπέτασμα (Ἔξοδ. 37, 5) καί τό ἱλαστήριο (Λευϊτ. 16, 14) πρός τήν ἀνατολή. Καί ἡ φυλή τοῦ Ἰούδα, τοῦ γιοῦ τοῦ Ἰακώβ, ἐπειδή ἦταν περισσότερο ἀξιοτίμητος, παρετάχθη πρός τά ἀνατολικά (Ἀριθμ. 2, 3). Ἀλλά καί στόν περίφημο ναό τοῦ Σολομῶντος ἡ πύλη (Ἰεζεκ. 8, 16) τοῦ Κυρίου εὑρίσκετο στά ἀνατολικά. Καί ὁ Κύριος ὅταν ἦταν στό Σταυρό ἔβλεπε πρός τά δυτικά∙ ἔτσι Τόν προσκυνοῦμε ἀτενίζοντας πρός Αὐτόν ἀνατολικά. Καί κατά τήν Ἀνάληψή Του ἐφέρετο ἐπάνω πρός τήν ἀνατολή∙ ἔτσι Τόν προσεκύνησαν οἱ ἀπόστολοι, ἔτσι θά ἔλθει, μέ ὅποιον τρόπο (Πράξ. 1, 11) Τόν εἶδαν νά κατευθύνεται στόν οὐρανό, ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε: «Ὥσπερ ἡ ἀστραπή ἐξέρχεται ἀπό ἀνατολῶν καί φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καί ἡ παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου»(Ματθ. 24, 27). Προσμένοντας Αὐτόν προσκυνοῦμεν πρός τά ἀνατολικά.
Χριστιανοί μου!
Μέσα στήν ἐρεβώδη νυχτιά τῆς μακράν ἀπό τόν Τριαδικό Θεό καί τήν Ἐκκλησία ἐποχῆς καί κοινωνίας μας προσδοκοῦμε τόν Γεννηθέντα Χριστό ὡς Ἀνατολή πού θά λαμπρύνει τόν κόσμο μας, προσκυνοῦμε τόν Γεννηθέντα Χριστό ὡς Ἀνατολή πού θά ἀναβλαστήσει τήν ζωή μας!
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018
Μέ πατρικές εὐχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου