Ρ/Σ ΣΗΜΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: Ἔναρξις μαθημάτων στή Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλ/κῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ


Πατήστε στην εικόνα για απευθεία μετάδοση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

.. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΥ Παρασκευή 01.12.2023, Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου «Ἑορτή Ἁγ. Ἀγγελῆ». (Θεία Λειτουργία). Κυριακή 03.12.2023, Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας Ἁγ. Γάλακτος. (Ἑσπερινός, ὥρα 17.30'). Δευτέρα 04.12.2023, Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας 96 ΤΕ «Ἑορτή Πυροβολικοῦ». (Θεία Λειτουργία - Δοξολογία). Τρίτη 05.12.2023, Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων. (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 18.30'). Τετάρτη 06.12.2023, Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν. (Θεία Λειτουργία). Τετάρτη 06.12.2023, Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὥρα 18.00'). Κυριακή 10.12.2023, Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου. (Θεία Λειτουργία). Τρίτη 12.12.2023, Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Νερομύλων. (Θεία Λειτουργία). Κυριακή 17.12.2023, Ἱερός Ναός Ἁγ. Σπυρίδωνος Παγκρατίου. (Θεία Λειτουργία ὑπέρ τῶν ἀθλητῶν). Τετάρτη 20.12.2023, Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός - Θ. Κήρυγμα, ὥρα 18.00'). Παρασκευή 22.12.2023, Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἀναστασίας Φραγκοβουνίου. (Θεία Λειτουργία). Κυριακή 24.12.2023, Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Θεία Λειτουργία). Κυριακή 24.12.2023, Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Μ. Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων, ὥρα 18.00'). Δευτέρα 25.12.2023, Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. (Θεία Λειτουργία). Τρίτη 26.12.2023, Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτοκου Λατομίου. (Θεία Λειτουργία). Κυριακή 31.12.2023, Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰακώβου πόλεως Χίου. (Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 18.00'). . .

Ἔναρξις μαθημάτων στή Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλ/κῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

SxBM2015-1
Τό ἀ­πό­γευ­μα τῆς Πέμ­πτης 1ης Ὀκτωβρίου 2015, στό Ἱ­ε­ρό Πα­ρεκ­κλή­σιο τῆς Με­τα­μορ­φώ­σε­ως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως, ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μᾶρ­κος ἐτέλεσεν τόν Ἁγιασμόν γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τῆς Σχο­λῆς τῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου «Μη­τρο­πο­λί­της Δι­ο­νύ­σιος Μπα­ϊ­ρα­κτά­ρης» τῆς ἱεραποστολικῆς καί διδακτικῆς περιόδου 2015 – 2016.

Στή συ­νέ­χεια, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της, ἀ­να­φέρ­θη­κε στήν ἀ­πο­στο­λή καί τό ἔρ­γο τῶν Ἱ­ε­ρο­ψαλ­τῶν το­νί­ζον­τας ὅ­τι οἱ Ἱεροψάλται ἔχουν ἰδιαίτερο χάρισμα (τάλαντον), τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό τόν Θεό, ἀνήκει στόν Θεό καί θά πρέπει νά τό χρησιμοποιοῦν γιά τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ «Τά σά ἐκ τῶν σῶν». Ἀ­πο­τε­λεῖ δέ χά­ρη καί εὐ­λο­γί­α τοῦ Θε­οῦ ἡ ἀ­πο­στο­λή τοῦ Ἱ­ε­ρο­ψάλ­του, ἡ ὁ­ποί­α γί­νε­ται μά­λι­στα μέ εἰ­δι­κή Χει­ρο­θε­σί­α ἐκ μέ­ρους τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, ὥ­στε νά ἀ­ξι­ώ­νε­ται νά ἐ­πι­τε­λῇ ἀπό ἐ­πί­ση­μη (ἐπί τό σῆμα) θέση ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ μέ τα­πεί­νω­ση καί συ­νε­χῆ πνευ­μα­τι­κή καλ­λι­έρ­γεια  τό ἀγγελικό ἀ­ξί­ω­μα «τοῦ ψάλ­λειν» πού ἔχει τήν ἀρχή του πρίν ἀπό τή δημιουργία τοῦ ὑλικοῦ κόσμου ἀπό τόν Θεό. Ἀ­κο­λού­θως, ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος ἐπεσήμανε, τήν ἀνάγκη τῆς συνεχοῦς μελέτης καί παρουσίας στά μαθήματα τῆς Σχολῆς, καθώς ἐπίσης καί τήν ὑποχρέωση τῶν μαθητῶν νά συμμετέχουν στή Χορωδία τῆς Σχολῆς. Τέ­λος, προ­έ­τρε­ψε τούς μα­θη­τές νά πη­γαί­νουν τα­κτι­κά στά Ἱ­ε­ρά Ἀ­να­λό­για τῶν Ἱ. Να­ῶν νά πα­ρα­κο­λου­θοῦν τίς Ἱ. Ἀ­κο­λου­θί­ες καί νά ἐ­ξα­σκοῦν­ται ψάλ­λον­τας ἐκ­κλη­σι­α­στι­κά μέ­λη.
SxBM2015-2 SxBM2015-3
Ὁ Διευθυντής τῆς Σχολῆς κ. Δημήτριος Ζαννῖκος εὐχαρίστησε τόν  Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­της Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μᾶρ­κον γιά τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρο του γιά τήν Σχολή, τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῆς Σχολῆς  καί, ἀφοῦ ἐγνώρισε στούς μαθητές τόν νέο Καθηγητή τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς κ. Σταῦρον Στεῖρον, ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ ἐπί τρεῖς δεκαετίες περίπου στή Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση ὡς Καθηγητής Μουσικῆς, ἀνακοίνωσε τό ἑβδομαδιαῖο Πρόγραμμα διδασκαλίας, τό ὁποῖο καί ἀκολουθεῖ. 
 http://www.imchiou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου